Đến tháng 3 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
6.911.071
văn bản qua mạng
giữa 923 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 06/03/2021)