Đến tháng 9 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
6.196.046
văn bản qua mạng
giữa 848 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 24/09/2020)