Đến tháng 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
8.637.133
văn bản qua mạng
giữa 939 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 28/01/2022)