Đến tháng 11 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
6.473.207
văn bản qua mạng
giữa 851 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 27/11/2020)